Geert Lambert


Persbericht: Geert Lambert maakt huiswerk Turtelboom

Geert Lambert heeft vandaag in de commissie Binnenlandse Zaken een kant-en-klare omzendbrief over de regularisatie van mensen zonder papieren overhandigd aan minister van Asiel en Migratie Turtelboom. In de omzendbrief worden de criteria uit het regeerakkoord van Leterme I verduidelijkt. De demarche van Lambert komt er omdat stilaan duidelijk wordt dat de regering ook op dit terrein is verzand in totale besluiteloosheid.

Lambert neemt het niet langer dat deze regering wegens interne problemen de ogen sluit voor de echte problemen van mensen. Niet alleen de koopkracht en de vergrijzing blijven onaangeroerd, ook de mensen zonder papieren wachten al maanden op een beslissing die hun leven kan veranderen, in positieve of negatieve zin. Vele mensen zonder papieren die al lange tijd in België verblijven zouden volgens de criteria in het regeerakkoord de zekerheid kunnen krijgen dat ze hun leven hier kunnen uitbouwen.

Turtelboom treuzelt echter met het verduidelijken van de criteria in een omzendbrief. Zolang dat niet gebeurt, lopen de mensen die onder de criteria van deze regering vallen het risico om alsnog uitgewezen te worden. Men zou kunnen verwachten dat er in afwachting van een regeling geen twijfelgevallen worden uitgewezen, maar niets wijst erop dat de repatriëringen op een laag pitje staan.

Omdat Geert Lambert niet langer wil dat onschuldige mensen het slachtoffer worden van het wanbeleid van deze regering, heeft hij zelf het huiswerk van Turtelboom gemaakt. In een omzendbrief nam hij de criteria uit het regeerakkoord over. “Turtelboom kan het document vandaag nog ondertekenen en versturen”, zegt Lambert. “Het zou de eerste concrete beleidsdaad van de minister zijn.”

Voor alle duidelijkheid: de criteria in de omzendbrief van Lambert zijn niet de criteria die VlaamsProgressieven voorstelt, maar de criteria uit het regeerakkoord. VlaamsProgressieven had gehoopt op ruimere criteria en is nog altijd voorstander van een generaal pardon voor mensen die hier hun leven hebben opgebouwd. De partij roept cdh, CD&V en PS op om binnen de regering het lot van de mensen zonder papieren te gaan bepleiten.

Lambert krijgt de indruk dat deze minister alles op haar stokpaardje economische migratie zet, en de mensen zonder papieren volledig uit het oog verliest. “Ik ben op zich niet tegen economische migratie, maar je kunt niet alles bekijken vanuit het standpunt van de arbeidsmarkt. Asiel en migratie zijn twee afzonderlijke zaken. Als de asielzoekers van de Open VLD en CD&V moeten wachten op zekerheid tot het dossier van de economische migratie rond is, dan moeten die partijen dat maar eens duidelijk zeggen.”

VlaamsProgressieven eist dat Turtelboom onmiddellijk duidelijkheid verschaft over de criteria en vraagt dat de uitwijzingen tot op dat ogenblik opgeschort worden.

Voorstel omzendbrief regularisatiecriteria van senator Geert Lambert

!!! Dit is niet de echte omzendbrief. Tenzij u Annemie Turtelboom heet, is de informatie in deze tekst volstrekt onbruikbaar !!!

6 MEI 2008 – Omzendbrief over de toepassing van artikel 9 bis, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd

A. Inleiding
Situering van artikel 9bis van de wet
Artikel 9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalt, met verwijzing naar artikel 6, als algemene regel dat een vreemdeling die langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, daartoe door de Minister of diens gemachtigde, gemachtigd dient te worden.
Het tweede lid van hetzelfde artikel bepaalt de procedure die gevolgd moet worden door de vreemdeling die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden wil indienen. Als algemene regel blijft gelden dat een vreemdeling de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) in het buitenland moet aanvragen, meer bepaald bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (artikel 9, tweede lid).
Op deze regel bestaan er drie uitzonderingen, waarbij de aanvraag in België zelf kan worden ingediend :
1. wanneer een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit toelaat om de aanvraag in België in te dienen (aanhef van artikel 9, tweede lid). Dit wordt bijvoorbeeld verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, meer bepaald :
– artikel 23, dat ongewijzigd blijft;
– het nieuwe art. 25/2. Dit handelt over vreemdelingen die zich in wettelijk verblijf bevinden en die voldoen aan de voorwaarden voor verblijf vastgesteld door de wet of de Koning. (3)
2. in buitengewone omstandigheden. Dit werd voorheen geregeld in artikel 9, derde lid. Dit artikel werd opgeheven door de wet van 15 september 2006 en vervangen door het nieuwe artikel 9bis.
3. om medische redenen. Dit wordt voorzien door het nieuwe artikel 9ter.

In het kader van deze omzendbrief worden enkel de voorwaarden behandeld die kunnen vallen onder het nieuwe artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd. Voor het overige wordt verwezen naar de omzendbrief betreffende de wijziging in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 december 2006, zoals afgekondigd op 21 juni 2007 en gepubliceerd in het B.S op 4 juli 2007.

B. Voorwaarden om een machtiging ‘Buitengewone omstandigheden’ conform art. 9bis van de wet van 15 december 1980, te kunnen aanvragen
Het artikel 9bis biedt de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden de machtiging tot voorlopig verblijf bij de gemeente in België aan te vragen.
Hieraan zijn vier voorwaarden verbonden.

a) Buitengewone omstandigheden
Eerst en vooral moeten in de aanvraag de redenen tot uiting komen waarom de betrokkene de aanvraag niet kan indienen via de gewone procedure (dus in het buitenland via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud). Alleen buitengewone omstandigheden worden aanvaard. Deze uitzondering op de algemene regel wordt strikt geïnterpreteerd.
De buitengewone omstandigheden worden geval per geval onderzocht. De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de machtiging aan te vragen, dit door gegevens die zowel in België als elders kunnen worden gesitueerd.Bij het bepalen van de criteria van deze buitengewone omstandigheden dient uiteraard rekening gehouden te worden met artikel 9bis, § 2, van deze wet. .

De Minister of zijn gemachtigde beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid wat de gegrondheid van de aanvraag op basis van “bijzondere omstandigheden” betreft.

Worden, zonder limitatief te zijn, in elk geval aanvaard als een buitengewone omstandigheid:

Een langdurige asielprocedure, welke – zonder limitatief te zijn – zeker aanvaard wordt voor

* elke procedure die sinds de aanvang van de asielprocedure, met uitzondering van de procedure Raad van State of eerdere aanvragen tot het bekomen van een machtiging tot verblijf, langer duurde dan 3, dan wel 4 volle jaren afhankelijk of de asielaanvraag gebeurde voor een gezin met kinderen dan wel zonder kinderen;

* eveneens elke procedure die sinds de aanvang van de asielprocedure, met inbegrip van de procedure Raad van State of eerdere aanvragen tot het bekomen van een machtiging tot verblijf, langer duurde dan 4, dan wel 5 volle jaren afhankelijk of de asielaanvraag gebeurde voor een gezin met kinderen dan wel zonder kinderen.

elke prangende humanitaire situatie

* Hieronder dient in de meest ruime betekenis elke bijzonder ingrijpende gebeurtenis te worden gezien zowel in het persoonlijk leven van de aanvrager als in de (zowel in België als in het land van herkomst) ontstane situatie die een verder verblijf in België vanuit humanitaire redenen kunnen verantwoorden.

– een duurzame lokale verankering

* Zonder limitatief te zijn wordt deze zeker aanvaard indien de aanvrager minstens aantoont te beschikken over de kennis van één der landstalen in combinatie met:

– ofwel een werkbereidheid of een bereidheid kwalificaties of competenties te bezitten of te willen verwerven die zicht geven op het arbeidsaanbod;

– ofwel een uitzicht op werk en/of de mogelijkheid om in het eigen levensonderhoud te voorzien;

– ofwel het volgen van een normale schoolloopbaan van de aanvrager of van zijn kinderen die tot de schoolplichtige leeftijd behoren;

– ofwel het normaal ingeburgerd zijn in de woonomgeving, hetgeen zal blijken uit een advies van het lokaal bestuur.

b) Identiteitsdocument of vrijstelling
Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de vreemdeling dient te beschikken over een identiteitsdocument. In dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden. (5) Het is hierbij niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn.
De voorwaarde dat de vreemdeling een identiteitsdocument moet bezitten, geldt niet voor :
– de asielzoeker die zich in de asielprocedure bevindt, of die een toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend bij de Raad van State tegen de asielbeslissing, en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;
– de vreemdeling die op geldige wijze aantoont dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België.
Een kopie van het identiteitsdocument, of de motivering waarom de betrokkene in voorkomend geval zou vrijgesteld zijn van deze verplichting, dient opgenomen te zijn in de verblijfsaanvraag.


c) Argumenten ten gronde
De redenen waarom de betrokkene een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden wenst te verkrijgen, moeten uitdrukkelijk in de aanvraag worden vermeld.
De over te maken documenten voor het verkrijgen van bepaalde categorieën van verblijfsmachtigingen worden uitdrukkelijk geformuleerd :
– als werknemer of zelfstandige : in de punten a), b) en c) van artikel 25/2, § 1, 1° van het KB;
– voor gezinshereniging ten aanzien van een vreemdeling in beperkt verblijf : in artikel 10bis van de wet, en in punt III van deze omzendbrief;
– voor onderzoekers : in artikel 61/11, § 1 van de wet en in punt IV van deze omzendbrief;
– voor studenten : in de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren (Belgisch Staatsblad van 4 november 1998);
– voor de vreemdeling die meer dan een jaar afwezig was uit het Rijk : in de omzendbrief van 5 februari 1996 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 1996).

d) Verblijfplaats
Ten slotte is vereist dat de vreemdeling daadwerkelijk in België verblijft, meer bepaald in de gemeente waar hij de aanvraag indient. Dit blijkt uit artikel 9bis, § 1, eerste lid.

C. Procedure
1) Aanvraag
De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager zijn werkelijke verblijfplaats heeft. De aanvrager dient hiervan geen kopie naar de Dienst Vreemdelingenzaken te sturen, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken aan een dergelijke verzending geen verder gevolg zal geven.
Voor een snelle en efficiënte behandeling dient de aanvraag de volgende documenten en inlichtingen te bevatten :
– het dossiernummer bij de Dienst Vreemdelingenzaken, voor zover dit al bestaat of gekend is door de verzoeker;
– alle relevante persoonsgegevens aangaande de aanvrager (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand) met een kopie van identiteitsdocumenten van de aanvrager of motivering waarom de aanvrager deze niet kan leveren;
– een uiteenzetting van alle buitengewone omstandigheden die ertoe leiden dat de aanvraag in België wordt ingediend en niet via de bevoegde consulaire of diplomatieke post in het land van oorsprong of van verblijf van de aanvrager;
– een uiteenzetting van de redenen waarom de aanvrager meer dan drie maanden in België wenst te verblijven;
– de feitelijke verblijfplaats in België van de betrokkene;
– een overzicht van de samenstelling van het gezin;
– alle beschikbare stukken die de bovenstaande vermeldingen staven. Indien de buitengewone omstandigheden gebaseerd zijn op het argument van duurzame lokale verankering wordt dit zo vernoemd en wordt de Burgemeester verzocht hierover zijn advies te verlenen en bij de aanvraag te voegen.

2) Rol van het gemeentebestuur :

woonstcontrole
Binnen de tien dagen na het indienen van de aanvraag dient de burgemeester of zijn gemachtigde de feitelijke verblijfplaats van de betrokkene te controleren.
Indien blijkt dat de aanvrager niet in de gemeente verblijft, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging (zie model van beslissing in bijlage 2). Dit betekent dat de aanvraag niet naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. De gemeente bezorgt de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie van deze beslissing. De aanvrager wordt ervan verwittigd dat hij zijn aanvraag moet indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij werkelijk verblijft.
Verblijft de aanvrager wel in de gemeente, dan wordt de aanvraag, samen met een verslag van de controle van de verblijfplaats, onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt. De burgemeester of diens gemachtigde overhandigt aan de aanvrager een bewijs van inontvangstname van de aanvraag (model in bijlage 3). Dit bewijs heeft geen enkel gevolg op de verblijfssituatie van de aanvrager.
De gemeenten dienen de aanvraag en de voorgelegde bewijsstukken niet te onderzoeken. De burgemeester of diens gemachtigde wordt evenwel verzocht om bij de aanvraag een advies (bijvoorbeeld een sociaal onderzoek of het OCMW-verslag) toe te voegen.

advies inzake duurzame lokale verankering

Indien de buitengewone omstandigheid gebaseerd is op een normale inburgering kan de Burgemeester ook zelf een advies bijvoegen waarbij hij zal argumenteren waarop hij deze duurzame lokale verankering beoordeelt. Hierbij kunnen elementen van huisvesting, schoolleven, kennissenkring, vertrouwdheid met de omgeving, betrokkenheid bij het verenigingsleven edm aangehaald worden.

3) Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken
De Dienst Vreemdelingenzaken kan drie soorten beslissingen nemen.
a) Wanneer er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn, of wanneer de identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag gevoegd werd of de reden van hun afwezigheid niet werd meegedeeld, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onontvankelijk.(6)
b) Wanneer de aanvraag wel ontvankelijk wordt verklaard, maar de argumenten ten gronde afgewezen worden, wordt de aanvraag ongegrond verklaard.
c) Wanneer aan alle betrokken voorwaarden is voldaan, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk en gegrond en deelt aan de gemeente de nodige instructies mee voor de eventuele inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR).

D. Slotbemerkingen
1. Het indienen van de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in België heeft in regel geen invloed op de verblijfssituatie van de vreemdeling, en verhindert dus niet zijn effectieve verwijdering indien hij zich illegaal op het grondgebied ophoudt.
2. Artikel 13, § 1, eerste lid wet van 1980, voorziet voortaan dat de machtiging tot verblijf in regel voor beperkte duur geldt. Het BIVR – tijdelijk verblijf heeft dan dezelfde geldigheidsduur als de verblijfsmachtiging (artikel 13, § 1, vijfde lid).
Enkel wanneer dit in een concreet geval uitdrukkelijk zo wordt voorzien in de instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeente, geldt de machtiging voor onbeperkte duur en mag een BIVR voor onbeperkte duur afgeleverd worden.

3. Deze omzendbrief vervangt het deel van art. M, art. M2, C. Buitengewone Omstandigheden van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 (B.S. van 4.7.2007)
Deze omzendbrief treedt in werking 10 dagen na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

!!! Dit is niet de echte omzendbrief. Tenzij u Annemie Turtelboom heet, is de informatie in deze tekst volstrekt onbruikbaar !!!

Advertenties

1 reactie so far
Plaats een reactie

[…] was toch ook al redelijk uitgeschreven. Op basis daarvan schreef ik voor Turtelboom zelf een omzendbrief. Geen enkele regeringspartij zou het er moeilijk mee kunnen hebben, want het is hun eigenste […]

Pingback door Valt regering over asiel en regularisatie? « Geert Lambert
Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s%d bloggers liken dit: