Geert Lambert


Culturele rechten Koerden moeten overeind blijven
maart 5, 2010, 7:11 pm
Filed under: Burgerrechten, Persbericht | Tags:

“België moet erover waken dat de gerechtelijke instanties niet misbruikt worden in een culturele strijd vanwege Turkije tegen de Koerden”,  zo reageert Groen!-senator Geert Lambert n.a.v. de grootscheepse huiszoekingen in het Koerdische milieu in België.

Uiteraard mogen de gerechtelijke autoriteiten niet belemmerd worden in onderzoeken die ze nuttig of noodzakelijk achten. Elk gevaar voor terrorisme moet in de kiem gesmoord worden en ernstige aanwijzingen moeten vanzelfsprekend met de nodige aandacht onderzocht worden. Geert Lambert onderstreept ook in dit dossier dat hij geen enkel gewapend verzet wenst goed te praten.

Maar het is een feit dat er vanuit het buitenland al meermaals druk op België werd gezet om Koerden ook in hun culturele rechten te beperken. De continue aanvallen op ROJ-TV, die vanuit Denderleeuw via Denemarken uitzendingen verzorgt in de Koerdische taal, hebben dat aangetoond. Lees verder

Advertenties


The Shock Doctrine in ’t kort
maart 2, 2009, 2:46 pm
Filed under: Burgerrechten | Tags: ,

Ligt The Shock Doctrine van Naomi Klein al een paar maanden op je salontafel te wachten tot je eindelijk eens de tijd vindt om het uit te lezen? Deze animatie vertelt het onrustwekkende verhaal in minder dan zeven minuten. En denk eraan: er gaat tegenwoordig geen dag voorbij zonder dat iemand ons eraan herinnert dat het wel degelijk crisis is.Respect
december 18, 2008, 1:36 pm
Filed under: Burgerrechten, Kwakkelregering | Tags: , ,

Misschien een ideetje voor onder de kerstboom: een lijstje met alle gsm-nummers van alle rechters in het land. Kwestie van je in staat te stellen je zaak wat te beïnvloeden als je voor de rechtbank moet verschijnen. Graptje! Eigenlijk behoud ik het vertrouwen in onze justitie, alleen heb ik al lang geen vertrouwen in de grote partijen die rechters benoemen en ze dan halvelings als lijfeigenen beschouwen. Natuurlijk moet iemand de rechters en raadsheren aanstellen, maar houdt dat dan in dat ze niet meer onafhankelijk moeten opereren? Rechters hebben tot taak om de feiten te toetsen aan de wet. Ze moeten geen wetten schrijven. Sommigen durven daar wel eens in de fout te gaan. Maar politici moeten rechters helemaal geen instructies geven in welbepaalde zaken. Dat geldt voor Lizin in echtscheidingsdossiers, dat geldt des te meer voor een eerste minister in een zaak waarin hij politiek rechtstreeks betrokken is.

De feiten van de laatste dagen verontrusten me mateloos. De echte CVP-staat is blijkbaar terug: politici die zich dermate onontbeerlijk vinden dat ze zich menen alles te kunnen permitteren, ook rechters onder druk zetten om te doen wat zij vinden dat er moet gebeuren. Waar is het respect voor de individuele mening van mensen? Waar is het respect voor de scheiding der machten? Waar is überhaupt het respect voor de toch niet makkelijke taak van rechters die een beslissing moeten nemen die ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen kan hebben?

Het schouwspel van de laatste dagen is pijnlijk, bijzonder pijnlijk. Goed bestuur? Wie gelooft die mensen nog? Waar is de beloofde breuk met paars?? Tijd voor verandering zou ik zeggen.Persbericht: Geert Lambert hekelt Big Brothers Vandeurzen en Dewael
oktober 23, 2008, 1:18 pm
Filed under: Burgerrechten, Persbericht, Privacy | Tags: , , ,

Vandaag staat een Koninklijk Besluit op de agenda van de ministerraad dat de politie in staat stelt om gevoelige informatie op te slaan over miljoenen burgers. Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) reageert verbolgen: “Dat men zonder enig fundamenteel debat dergelijke verregaande aantasting van de privacy ook nog maar overweegt tart elke verbeelding”, aldus Lambert. “Vandeurzen en Dewael kunnen er blijkbaar niet aan weerstaan om Big Brother te gaan spelen.”

Het KB laat toe dat de politie de meest ruime informatie (gezinsbanden, beroepssituatie, seksueel gedrag, financiële gegevens, gezondheid, overtuiging,…) opslaat van personen vanaf 14 jaar. “Het totaal gebrek aan juridisch kader – de politie kan de informatie opslaan als dat “van concreet belang is” – is onaanvaardbaar. Onder het mom van veiligheid en anti-terreurbeleid wordt hier op groteske wijze geraakt aan het fundamentele recht op privacy”, vervolgt Lambert.

Ook in Frankrijk werd eind juni zo’n besluit (EDVIGE, Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Générale) getroffen zonder enig parlementair debat. Ook daar stuitte het ontwerp op felle kritiek, zowel van parlementsleden als van mensenrechtenorganisaties, privacycommissie, bezorgde burgers…

“Het voorstel in Frankrijk ging al onvoorstelbaar ver, maar was naar de te volgen personen nog redelijk afgebakend. Het Belgisch ontwerp zet alle deuren open van zodra er een “concreet belang” is. Eigenlijk verlaten we hier het fundamentele principe van het vermoeden van onschuld”, stelt Lambert.

Onder meer de Liga van de Mensenrechten en de Privacycommissie hebben zware kritiek op dit ontwerp van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. “Zelfs de betrokken Ministers erkennen dat dit een inmenging vormt in het privé-leven van onschuldige particulieren, maar onder het mom van “operationele doeleinden” trekken zij zich van deze kritiek niets aan. Onbegrijpelijk dat hier geen fundamenteel parlementair debat over gevoerd wordt”, besluit Lambert.

Geert Lambert start vandaag nog met een online petitie “Neen aan Big Brothers Vandeurzen en Dewael” via Facebook en iPetitions.‘Toetredingsproces EU-Turkije: een stand van zaken’
september 9, 2008, 1:03 am
Filed under: Buitenland, Burgerrechten, EU | Tags:

Drie jaar geleden, op 3 oktober 2005, startte Turkije officieel de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. Brussel constateerde sindsdien dat er op economisch vlak wel vorderingen werden gemaakt maar dat het tempo van de hervormingen sinds 2005 sterk was afgenomen. Zo is er nog geen oplossing voor de Cypriotische kwestie, heeft het leger nog steeds een aanzienlijke invloed op het politieke leven, is het conflict tussen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en het leger het afgelopen jaar geëscaleerd en sporen de Europese Unie en verschillende mensenrechtenorganisaties Turkije aan om dringend werk te maken van de mensenrechtenschendingen tegen Koerden, vrouwen en religieuze minderheden. Ook binnen de EU zijn er echter landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk die Turkije liever niet als toekomstig lid van de EU zien.

Moet Turkije lid worden van de EU of is het idee van een geprivilegieerd partnerschap te verkiezen? Speelt religie een rol in het debat? Wat is de mening van de verschillende EU-landen en wat denkt de Turkse bevolking hierover? Specialisten terzake zullen op 2 oktober in Brussel op deze vragen een antwoord bieden en een bilan opmaken van drie jaar toetredingsonderhandelingen. Lees verderValt regering over asiel en regularisatie?
juli 25, 2008, 10:10 pm
Filed under: Burgerrechten | Tags: , , , ,

Eigenlijk vraag ik me af of er wel nog één lettertje van het regeerakkoord bewaarheid zal worden. Het was nochtans de paasperiode en de verrijzenis was nabij. Niet dat ik hoog opliep met het regeerakkoord, maar over asiel en migratie had men nochtans plannen. Men zou regularisatiecriteria maken en daarbij zou de “lokale verankering” een grote rol spelen. En men was zinnens om ook economische migratie toe te laten. Deze regering telt zelfs voor het eerst een volle minister voor Asiel en Migratie. Minister Turtelboom heeft geen benijdenswaardige job: voor de enen zul je altijd te streng zijn en voor de anderen altijd te laks. En geen enkele beleidsman/vrouw wordt graag met hongerstakers geconfronteerd.

Maar we zijn nu ruim vier maanden verder en wat is het resultaat? Niets, nada, nothing, helemaal niets. Geen criteria, geen economische migratie, zelfs geen zicht op een effectieve beleidsvisie over hoe men deze problematiek zal aanpakken. Je zou zowaar gaan denken dat Bart De Wever er zich weer mee heeft bemoeid.

Eigenlijk versta ik het niet meer: had men al niet tijdens de vorige vakantie lang en uitgebreid gediscussieerd over asiel en migratie? Ik herinner me nog nieuwsbeelden waarbij gezegd werd dat Joëlle Milquet weer moeilijk deed over een bijna-akkoord. En ’s anderendaags bleek alles opgelost, zij het dat er wel nog een punt en komma moest uitgetekend worden. Lees verderPersbericht: Geert Lambert wil opruiing uit strafwet halen
mei 27, 2008, 5:28 am
Filed under: Burgerrechten, Persbericht, Senaat | Tags: , ,

Het artikel uit de strafwet dat eind vorig jaar door de correctionele rechtbank van Antwerpen gebruikt werd om AEL-leider Abou Jahjah te veroordelen, is volgens senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) een anachronisme. Lambert dient een wetsvoorstel in om het artikel zo aan te passen dat de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd wordt.

Artikel 66 van het Strafwetboek dateert van 1891 en werd ingevoerd na stakingsacties in de Borinage. Het artikel kwam er onder meer op vraag van Charles Woeste, de legendarische rechts-conservatieve tegenstander van Daens. Men wilde met het artikel, naast de stakende arbeiders, ook de intellectuelen die hen zogezegd “ophitsten” kunnen vervolgen. Het vijfde lid van artikel 66 stelt dat “zij die door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, onverminderd de straffen die bij wet bepaald zijn tegen daders van aanzetting tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven” als daders worden gestraft. Lees verder