Geert Lambert


Het discours van Dedecker is volledig achterhaald
mei 25, 2010, 2:26 pm
Filed under: Persbericht | Tags: , ,

“Jean-Marie Dedecker blijft ter plaatse trappelen met een compleet achterhaald discours”, reageert Geert Lambert (Groen!) op de publicatie van het boek ‘De aarde warmt op en de geesten verhitten’. Hij doet aan desinformatie door allerhande clichés op een hoopje te gooien in de hoop dat er iets van blijft plakken bij de kiezer.

Eén van de tekenen dat Dedecker vastgeroest is in zijn discours van 2007 is dat hij nog steeds vraagtekens plaatst bij de opwarming van de aarde. De meeste van zijn collega-klimaatsceptici hebben al toegegeven dat de aarde inderdaad opwarmt én dat de mens er een aandeel in heeft. Doen alsof er in de wetenschappelijke wereld een tweestrijd woedt over de klimaatopwarming is pure desinformatie: er is een nooitgeziene wetenschappelijke consensus die nog slechts door enkelingen aangevochten wordt. Die enkelingen krijgen uiteraard veel aandacht en steun van de petroleumlobby, maar voeren in wezen een achterhoedegevecht. Dedecker is echter blind voor wetenschappelijk onderbouwde argumenten als ze niet in zijn ideologische plaatje passen. En dat ideologische plaatje begint stilaan erg grijsgedraaid te klinken.

Zo klinkt ook zijn pleidooi voor de auto erg 2007. Het is waanzinnig om in een land dat niet alleen in de Wetstraat maar ook op de snelweg stilstaat, te pleiten voor nog meer ruimte voor de auto. “Je hoeft geen genie te zijn om in te zien dat we het in de toekomst met minder auto’s zullen gaan doen, en niet met meer”, stelt Lambert. Hij wijst op een onlangs verschenen boek dat wél zijn geld waard is: ‘De file voorbij, afscheid van het automobilisme’, waarin mobiliteitsfilosoof Kris Peeters stelt dat het opofferen van steeds meer middelen aan koning auto onhoudbaar is. Zo moet zeventig procent van de stedelijke oppervlakte opgeofferd worden aan wegen om de verkeersstroom enigszins in beweging te houden. Steden die in het verleden onder massaal protest experimenteerden met rekeningrijden (Stockholm, Londen) plukken nu de vruchten: het aantal auto’s daalde, de lucht werd schoner, de ongevallen namen af, de levenskwaliteit nam toe, en de middenstand floreerde.

Peeters ontkracht ook de mythe van de auto als melkkoe: het autoverkeer is integendeel een zwaar gesubsidieerde vorm van vervoer. Hij berekende dat  de overheid elke automobilist zo’n 3000 euro per jaar toestopt, rekening houdend met infrastructuur, milieu-, ziekte- en ongevallenkosten. Na aftrek van accijns- en belastinginkomsten.

Dedeckers zienswijze alsof er in ons land twee groepen zouden zijn (de automobilisten en de anderen) slaat ook nergens op. “Automobilisten zijn dezelfde mensen als de voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers. Het heeft dus geen zin om die tegen mekaar op te zetten”, argumenteert Lambert. “ Het heeft wel zin om mensen correcte informatie te geven over mobiliteit, zodat ze slimme en doordachte keuzes kunnen maken. Op Dedecker hoeven we daarvoor alleszins niet te rekenen.”

“Ik steek Jean-Marie Dedecker ’s ochtends vaak voorbij tussen Oostende en Brussel”, grapt Lambert nog. “Alleen zit ik dan op de trein en hij in de file.”

Advertenties


Persbericht: Lakse uitvoering wapenwet maakt controle op wapens zo goed als onmogelijk
maart 15, 2010, 4:18 pm
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (Groen!) reageert sceptisch op het voornemen van minister Turtelboom om de illegale handel in vuurwapens strenger aan te pakken: “Deze regering is onaanvaardbaar laks als het om vuurwapens gaat. Een hele reeks aan voornemens en beloftes bleef tot nu toe zonder gevolg. Turtelboom slaagt er al niet in de legale vuurwapens in kaart te laten brengen, laat staan dat dit met de illegale wapens wel zou lukken.”

Dat de man die afgelopen weekend in Bilzen twee mensen doodde niet als wapenbezitter bekend stond bij de politie, hoewel hij eind de jaren ’90 al eens op een agent schoot, hoeft niet te verbazen. De database van wapenbezitters van de federale politie is immers een puinhoop. Dat is al bekend sinds het Comité P in 2005 een vernietigend rapport schreef over het Centraal Wapenregister (CWR). Sinds die tijd beloven de opeenvolgende VLD-ministers van Binnenlandse Zaken beterschap. Ondanks veel aandringen in het parlement is er vandaag echter nog steeds geen werkend wapenregister. De kans dat de politie de Bilzenaar terugvindt in het CWR is dus zo goed als onbestaand. Lees verderPersbericht: Van Quickenborne laat consument twee keer betalen voor margestijging basisproducten
maart 10, 2010, 7:41 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

Minister Van Quickenborne pleit voor een vermindering van de koopkracht door de sociale partners op te roepen tot loonmatiging wegens de stijgende prijzen van basisproducten. Zo wordt de consument twee keer de dupe van de margestijgingen die de producenten en distributeurs zichzelf hebben toegekend. “Als Van Quickenborne het concept van de index in vraag wil stellen, moet dat het voorwerp worden van een parlementair debat”, stelt senator Geert Lambert.

Het Prijsobservatorium stelde vast dat producenten van basisproducten hun prijzen snel hebben opgetrokken toen de grondstoffen stegen, maar dat de prijzen nauwelijks werden bijgesteld eenmaal die basisproducten weer daalden. Daardoor stegen de winstmarges ten koste van de consument, een fenomeen dat zich in onze buurlanden blijkbaar minder heeft voorgedaan.

Vandaag pleit minister Van Quickenborne voor loonmatiging om de indexstijgingen die voortvloeien uit de hogere winstmarges op te vangen. De minister wil zo de koopkracht van de Belgische consumenten verminderen tegenover die van de buurlanden. “De Belgische consument wordt dus nogmaals de pineut”, stelt Lambert: “In Nederland kwam de consument als winnaar uit de prijzenoorlog tussen de supermarkten, iets wat waar we hier, mede door het zo goed als verdwijnen van Carrefour uit Vlaanderen, niet op hoeven te rekenen. Daarbovenop komen de hogere winstmarges voor de producenten, en als klap op de vuurpijl wil Van Quickenborne nu de indexstijging tenietdoen. Dat wordt, zeker in deze onzekere economische tijden, wat veel om dragen voor de gewone consument.” Lees verderCulturele rechten Koerden moeten overeind blijven
maart 5, 2010, 7:11 pm
Filed under: Burgerrechten, Persbericht | Tags:

“België moet erover waken dat de gerechtelijke instanties niet misbruikt worden in een culturele strijd vanwege Turkije tegen de Koerden”,  zo reageert Groen!-senator Geert Lambert n.a.v. de grootscheepse huiszoekingen in het Koerdische milieu in België.

Uiteraard mogen de gerechtelijke autoriteiten niet belemmerd worden in onderzoeken die ze nuttig of noodzakelijk achten. Elk gevaar voor terrorisme moet in de kiem gesmoord worden en ernstige aanwijzingen moeten vanzelfsprekend met de nodige aandacht onderzocht worden. Geert Lambert onderstreept ook in dit dossier dat hij geen enkel gewapend verzet wenst goed te praten.

Maar het is een feit dat er vanuit het buitenland al meermaals druk op België werd gezet om Koerden ook in hun culturele rechten te beperken. De continue aanvallen op ROJ-TV, die vanuit Denderleeuw via Denemarken uitzendingen verzorgt in de Koerdische taal, hebben dat aangetoond. Lees verderPersbericht: Regering pleegt schuldig verzuim over pensioenen
januari 27, 2010, 5:36 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

De regering-Leterme zal de pensioenstelsels niet hervormen, zo laat Mr. Pensioenen Michel Jadot vandaag weten. Er wordt gevreesd dat de regeringspartijen electorale schade zouden kunnen oplopen na een hervorming, is de redenering. “Deze regering rekent erop dat de kiezer door haar jarenlange geknoei en de aanslepende crisis zo murw en apathisch is geworden dat men hiermee wegkomt”, stelt senator Geert Lambert  vast. “Door de begroting en de sociale zekerheid te laten verkommeren voedt de regering echter de onrust en de antipolitiek bij de bevolking. De pensioenen niet hervormen gaat onherroepelijk ten koste van de komende generaties, en brengt de intergenerationele solidariteit ernstig in gevaar. Deze regeringsploeg pleegt schuldig verzuim.”

Jadot, die binnenkort zijn rapport (het beruchte groenboek) aan regering en parlement voorstelt, weet als geen ander wat de problemen zijn. “Het lijdt geen twijfel dat de pensioenen ook in de toekomst uitbetaald zullen worden”, verzekert hij, “de echte vraag is hoe hoog ze nog zullen zijn.” Toch komt hij niet verder dan enkele dooddoeners die al jaren meegaan: meer mensen langer aan het werk, het wettelijk pensioen het inkomen beter laten benaderen en het aanvullend pensioen veralgemenen. Lees verderPersbericht: SLP en Groen! gaan samen verder
december 20, 2009, 2:06 pm
Filed under: Persbericht, SLP, Sociaal-Liberale Partij | Tags:

Zaterdag hebben de partijraad van SLP met 69,66% van de stemmen en de politieke raad van Groen! met 76% beslist dat Groen! en SLP de krachten willen bundelen. Daarom hebben de partijen samen een model uitgewerkt waarbij SLP geïntegreerd wordt in Groen! Dit vernieuwde Groen! zal door middel van congressen en studiedagen uitgediept worden.

In Vlaanderen is ruimte voor een vierde politieke stroming die platgetreden paden durft verlaten en zich als moderne groene partij radicaal keert tegen zij die de klok willen terugdraaien of stilzetten. Geert Lambert, SLP-voorzitter: “Samen dragen we een sterk geloof in een maatschappelijk project dat zowel het sociale, het ecologische en het economische met elkaar verzoent. Vanuit een gelijkaardige kijk op duurzaamheid, ongebonden politiek bedrijven en de diversiteit van de samenleving hebben Groen! en SLP beslist om samen te gaan.”

Op lokaal vlak werkten reeds vele groene groepen vlot samen met SLP-groepen. Deze samenwerking kwam er niet alleen omwille van praktische overweging maar ook vanuit een besef dat er inhoudelijk heel wat overlappingen zijn tussen beide partijprogramma’s. Het komt er nu op aan dat programma concreet verder vorm te geven en te werken rond de verschillen, zodat de geschilpunten kunnen overstegen worden. Lees verderPersbericht: Geert Lambert wil wettelijke regeling betaalstaking voor openbaar vervoer
november 5, 2009, 2:32 am
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (SLP) vraagt de spoorbonden om creatief om te springen met het stakingsrecht, en andere opties uit te proberen dan het simpelweg platleggen van het spoorverkeer. Hij dient een resolutie in waarin hij de minister van Overheidsbedrijven vraagt om een wettelijke regeling uit te werken voor betaalstakingen.

Lambert wil niemand het recht ontzeggen om zijn stakingsrecht te gebruiken, maar wijst erop dat de vakbonden met een ouderwetse staking veel meer mensen gijzelen dan enkel de mensen die beslissen over de arbeidsvoorwaarden: “Ook vandaag worden de pendelaars in eerste instantie gestraft voor problemen rond een mogelijke herstructurering in het goederenvervoer.”

Daarnaast is er nog heel wat collateral damage door langere files, meer luchtverontreiniging en minder economische activiteit door mensen die niet op het werk geraken. Elke dag staking heeft een enorme economische, maatschappelijke en ecologische kost. Als er niet erg zorgvuldig wordt omgesprongen met het stakingsinstrument, openen de bonden zelf het debat over de minimale dienstverlening, die voor niemand een ideale oplossing is.

Een betere oplossing zou erin bestaan dat de bonden een manier vinden om hun ongenoegen te uiten en een stok achter de deur te houden voor het sociaal overleg, zonder daarmee half België plat te leggen. Zo werd bij De Lijn bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met betaalstakingen. Dit systeem zou bij de NMBS kunnen worden toegepast door de loketten te sluiten en de treinkaart van pendelaars met dag te verlengen, zoals dat in het verleden al gebeurde met de sorry-pas.

Geert Lambert roept de minister van Overheidsbedrijven in een resolutie op om werk te maken van een regeling die een betaalstaking wettelijk vastlegt als syndicaal instrument. Zo zou kunnen worden gegarandeerd dat geen enkele reiziger een boete kan krijgen wegens zwartrijden op dagen waarvoor een stakingsaanzegging is ingediend, zelfs niet door een conducteur die niet meestaakt.

Met een beetje creativiteit zullen de bonden veel meer kracht kunnen zetten achter hun sociale eisen, zonder de sympathie te verliezen van de reizigers, die zelf ook baat hebben bij correcte sociale omstandigheden voor het spoorpersoneel.