Geert Lambert


De koning kan op beide oren slapen
maart 22, 2010, 6:39 pm
Filed under: Senaat | Tags: ,

Straks koning zonder macht”, wist De Standaard zaterdag te melden. Maar hoewel zo goed als alle politici bij wie DS en La Libre Belgique hun oor te luisteren legden voorstander blijken van een protocollair koningshuis, zal er ook deze keer niets veranderen.

Want hoe belangrijk het debat ook is, zowel vanuit democratisch als vanuit financieel oogpunt, schieten veel politici in een kramp als het over de koning gaat. Dat is bizar, want mijn ontmoetingen met onze vorst waren steevast amicaal en aangenaam. Zonder de kroon te ontbloten, durf ik zeggen dat het een aimabel man is, met levenservaring en humor. Ik zou hem best als buur willen hebben, maar – sorry – een monarch heb ik niet nodig.

Dat veel politici – en niet van de minste – dit weekend lieten weten voorstander te zijn van een ceremoniële functie voor de vorst, is hoopgevend. Maar tegelijk zijn er ook genoeg aanwijzingen dat de stap van theorie naar praktijk alweer een brug te ver zal zijn. De politieke klasse durft die stap gewoon niet aan.

Nog niet zo lang geleden, we spreken eind november 2008, werd met het nodige poeha een werkgroep in de Senaat opgestart om zich te buigen over de dotatie van het Koninklijk huis. Lees verder

Advertenties


Regering antwoordt niet meer op vragen uit Senaat
januari 18, 2010, 4:13 pm
Filed under: Senaat | Tags:

Slechts 15,5% van de schriftelijke vragen krijgt tijdig antwoord

Dat de regering vaak niet of veel te laat antwoordt op de schriftelijke vragen van de senatoren is een oud zeer. Zo kreeg senator Geert Lambert bijvoorbeeld nog steeds geen antwoord op zijn vraag van december 2008 aan de minister van Binnenlandse Zaken waarom brandweerman geen erkend risicoberoep is. Dezelfde minister vond het ook beneden haar stand om te reageren op een vraag die Lambert in april 2009 stelde over hoe het nu eigenlijk zit met het niet functionerende centraal wapenregister (zelfs na het sturen van twee rappels).

Die twee vragen zijn slechts een kleine greep uit de vragen waarop de Senaat geen antwoord kreeg. Voor de hele Senaat zijn er momenteel 965 onbeantwoorde vragen waarvan de antwoordtermijn al verstreken is. Daarmee haalt deze regering een schandalig percentage van 15,5 procent beantwoorde vragen. Hieronder vindt u een tabel met de cijfers per regeringslid.

Als de regering het zelfs al niet meer de moeite vindt om te antwoorden op parlementaire vragen wordt het voor een parlement bijzonder moeilijk om zijn controlefunctie uit te oefenen. Op die manier wordt de parlementaire democratie in ons land een lachertje: sommige ministers komen op donderdag een bijzonder bedenkelijke show opvoeren, terwijl de meesten verkiezen om zich helemaal niet in de Senaat te vertonen en hun kat of in het beste geval een staatssecretaris te sturen om in hun plaats te antwoorden. En nu blijkt dat ook de schriftelijke vragen van de Senaat verticaal geklasseerd worden op de kabinetten. “Het is het één of het ander,” vindt Geert Lambert: “ofwel zorgt men ervoor dat de Senaat op een normale manier kan werken en ondergaat de regering de controle van de senatoren, ofwel schaft men de hele instelling maar beter meteen af. De Senaat laten bestaan als bezigheidstherapie voor politici is geen optie.” Lees verderMinister Daerden schenkt geen klare wijn over pensioenhervorming
januari 8, 2010, 5:35 pm
Filed under: Kwakkelregering, Senaat | Tags: , ,

Eén van de opdrachten waar de regering voor staat, is de hervorming van het pensioenstelsel. Al jaren worden we bedolven onder de onheilspellende rapporten over de aanstormende vergrijzing, maar er wordt niets gedaan om de pensioenen ook voor de vogende generatie betaalbaar te houden.

In het regeerakkoord besloot Leterme I tot de oprichting van een nationale pensioenconferentie die de hervormingen eindelijk zou doorvoeren. Maar de conferentie verzandde, net zoals alle andere werk- en praatgroepen van deze regering, in eeuwig uitstel.

Gisteren probeerde ik minister van Pensioenen Michel Daerden te ondervragen over de stand van zaken van de pensioenconferentie, maar veel wijzer werd ik niet. Misschien had dat iets te maken met het feit dat de bodes van de senaat hem uit de bar moesten plukken voor ze hem eindelijk op het spreekgestoelte kregen. Het werd een beschamende vertoning (video: begin 02:33:53), niet alleen voor Daerden zelf, maar ook voor de regering, die in het dossier van de pensioenhervorming eens te meer met de broek op de enkels staat.

Wat we mogen verwachten, zo kon Daerden nog net uitbrengen, is een groenboek, meer overleg en een witboek. En daarna wachten we nog even tot het Europees voorzitterschap achter de rug is.

Wie al wakker lag van zijn pensioen heeft hiermee alweer een reden minder om op beide oren te slapen. De boodschap die de regering geeft is simpel: stort maar nog een flink bedrag in je privé-pensioenfonds, want op ons moet je niet rekenen.Bezinnen over de reflectiekamer?
december 24, 2009, 5:48 pm
Filed under: Senaat

Kerstmis. Het is voor veel mensen een tijd van bezinning, maar niet voor de senaat. In de Hoge Vergadering, die als reflectiekamer toch bij uitstek een oord van bezinning zou moeten zijn, werd gisteren nog maar eens pijnlijk duidelijk dat de keizer geen kleren draagt. We mochten met zijn allen de programmawet, die ’s nachts nog door de Kamer was gejaagd, in sneltempo goed- of afkeuren. Het was voor iedereen duidelijk dat er geen komma meer aan de tekst kon veranderd worden, ook al stonden er nog fouten in.

Veel senatoren vroegen zich dan ook af wat ze in godsnaam in die schertsvertoning zaten te doen. De meerderheid maakte snel duidelijk dat ze absoluut geen zin had in een uitgebreide discussie over de teksten die voorlagen. De regering vond het zelfs niet nodig om uitleg te komen geven over de amendementen die op het allerlaatste ogenblik nog werden ingediend. De behandeling was een formaliteit: stemmen, inpakken en wegwezen.

We zijn het ondertussen wel gewend. Zo gewend dat er geen vragen meer bij gesteld worden: de regering die het beneden haar stand acht om uitleg te komen geven in de senaat, die zelfs geen antwoord meer geeft op de vragen die de senatoren haar stellen. Lees verderPersbericht: Geert Lambert hoopt dat Senaat nu echt werk maakt van transparantie monarchie
augustus 14, 2009, 2:55 pm
Filed under: Persbericht, Senaat

Senator Geert Lambert (SLP) nodigt de meerderheid uit om zijn wetsvoorstel rond de kostprijs van het koningshuis te stemmen. “Blijkbaar zijn nu ook senatoren van de meerderheid gewonnen voor mijn voorstel om de kostprijs van de monarchie transparanter te maken. Ik juich dat toe, en ik hoop dat de Senaat in de toekomst ook wetten over het thema kan stemmen in plaats van enkel wazige aanbevelingen aan de regering te doen, zoals onlangs gebeurde met de commissie Dotaties.”

In de commissie Dotaties, waar ook Pol Van Den Driessche lid van was, werd afgesproken om de parlementsleden die voorstellen ingediend hadden rond de kostprijs van de monarchie uit te nodigen om hun voorstel toe te lichten. Lambert diende in april een voorstel in om een overzicht van alle kosten op te nemen in de toelichting bij de begroting. Vandaag wordt de brandstof voor de verwarming van het paleis in Brussel door de federale staat geleverd en voerde de Regie der Gebouwen werken uit voor de beveiliging van de koninklijke domeinen. Die uitgaven zijn verspreid over de hele begroting, dus is het onbegonnen werk om een transparant overzicht te krijgen.

Lambert kreeg echter geen uitnodiging, en zag de commissie op een sisser aflopen: er werden enkel vage aanbevelingen gedaan aan de regering. “De senatoren die deel uitmaken van de commissie waren blijkbaar vergeten dat de Senaat ook de bevoegdheid heeft om wetsvoorstellen in te dienen,” stelt Lambert vast. “In plaats van zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, vroegen ze de regering om hun werk te doen.”

De SLP-senator merkt nu tot zijn grote vreugde dat twee CD&V-senatoren zijn wetsvoorstel herhalen. Hij hoopt dan ook dat er in het najaar echt werk kan gemaakt worden van het transparanter maken van de kostprijs van de monarchie.Persbericht: Senaat abdiceert als het over het geld van de koning gaat
juli 9, 2009, 6:58 pm
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Persbericht, Senaat | Tags: , ,

Het verslag van de werkgroep dotaties is een gemiste kans. Dat besloot senator Geert Lambert vandaag tijdens de plenaire bespreking van het verslag. De werkgroep, die achter gesloten deuren samenkwam, beoogde transparantie maar spuit mist. Waar ze klare regels wilde scheppen abdiceert ze door alle verantwoordelijkheid door te schuiven naar de regering, en in plaats van echte beslissingen te nemen start ze een semantische discussie over het verschil tussen dotaties en bezoldigingen.

De senaat geeft toe aan de mythische macht van de monarchie en durft het niet aan om duidelijke wetten te stemmen over de kostprijs van het koningshuis: men vraagt enkel aan de regering om te overwegen om de aanbevelingen in wetten om te zetten. Daarenboven bevatten de aanbevelingen weinig nieuws: de leden van de Koninklijke familie die geen dotatie meer zouden krijgen, zouden wel nog recht hebben op een bezoldiging voor de publieke taken die ze uitoefenen. Zo krijgt de regering de vrijheid om elk lid van de Koninklijke familie een opdracht te geven en hen daarvoor goed te betalen. Lees verderVragen staat vrij (maar niet in de Senaat)
maart 12, 2009, 8:20 pm
Filed under: Senaat

sena2Eén om de zes weken. Dat is hoeveel mondelinge vragen een onafhankelijke senator aan de regering mag stellen volgens Hugo Vandenberghe (CD&V), tijdens Paars nog een zelfverklaard voorvechter van een sterk parlement. Ik heb de indruk dat de meerderheid de oppositie nog het liefst zou afschaffen met een simpele wijziging van het reglement van de Senaat.

Vandaag kreeg ik te horen dat ik mijn vraag over biobrandstoffen – alweer een voorbeeld van hoe deze regering er niet in slaagt ook maar iets te beslissen – niet mocht stellen. Het Bureau vond dat ik de laatste weken al genoeg vragen gesteld had. Vreemd: ik dacht net dat het één van de taken was van het parlement – en zeker van de oppositie – om de regering te controleren.

Hoeveel vragen ik in de toekomst dan wel mag stellen, kon men mij nog niet meteen zeggen, daar moeten de meerderheidspartijen het nog over eens worden. Volgens de CD&V dus één om de zes weken. Ik ben benieuwd.

In het begin van deze legislatuur, toen ik voor sp.a-spirit in het Bureau zetelde, kwam de kwestie al eens op tafel. Sommigen vonden dat Lieve Van Ermen, die in de Senaat de eenmansfractie van LDD vormt, niet te veel vragen moest stellen. Elke fractie mag volgens het reglement elke week twee vragen stellen, wat er in de praktijk op neerkomt dat je als lid van een grotere fractie al eens een beurt moet overslaan omdat je collega’s ook aan bod moeten komen (als je collega’s tenminste hun werk doen – sommige ‘toppolitici’ vinden het parlementaire werk beneden hun stand en doen in de plenaire, als ze al afkomen, hun mond niet open).

Ik heb me in het Bureau – dus ook toen ik nog lid was van een grotere fractie – altijd verzet tegen het vleugellam maken van collega’s. Een paar weken nadat de meerderheid mij uit de quaestuur weerde krijg ik dus zelf te maken met de hooghartigheid van de klassieke partijen. Lees verder